Breaking News

ERASMUS+ „Șansa de a fi un bun tehnician”

Nr. proiect: 2020-1-RO01-KA102-079535

Citește procedura de selecție AFIȘATĂ MAI SUS !

Descarcă toate actele din fișierul de mai sus, numit ,,Procedură de selecție”

Contract nr. 2020-1-RO01-KA102-079535

Scopul procedurii este selectarea obiectivă, transparentă și nediscriminatorie a persoanelor aparținând grupului țintă în cadrul proiectului. Vor fi selectați elevii care vor participa activ la programul de mobilitate pentru formare profesională în Portugalia, Polonia și Germania, în perioada 01.12.2020 – 30.11.2021.

1. INFORMATII GENERALE

Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană, oferă elevilor din colegiile tehnice membre ale consorțiul național VET “HD-TM-VET”: Liceul Tehnologic „Transilvania”, Liceul Tehnologic de Transport  Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan  şi Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timișoara, oportunitatea de a urma un stagiu de formare profesională  în străinătate (Polonia, Portugalia sau Germania), în cadrul proiectului 2020-1-RO01-KA102-079535– “Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician!”.

Durata mobilităţii: 19 zile + 2 zile de călătorie

2. CONCURSUL DE SELECŢIE

 • Condiţii de eligibilitate

Orice elev din cele 4 licee tehnice, care doreşte să participe la un stagiu de formare profesională în UE în cadrul programului ERASMUS+, trebuie să îndeplinească următoarele criterii/ condiţii:

 • să aibă cetăţenie română;
 • să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate (înmatriculat/a  în ciclul/pe nivelul de studii cerut);
 • să nu beneficieze  de finanţare prin alte proiecte pentru stagiul de  practică;
 • să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a se desfăşura în organizaţia de primire parteneră din UE;
 • să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice;
 • să aibă dosar de candidatură complet şi corect întocmit ;
 • să respecte  termenul de înscriere/depunere a dosarelor. Criteriul se va nota cu ADMIS/RESPINS.

Vor avea prioritate elevii care nu au participat la nicio mobilitate prin LLP

 • Criterii de selecţie:
 • Motivaţia de participare la activităţi de mobilitate;
 • Performanță şcolară.

NOTA SELECŢIE =  Media aritmetică a notei de la interviul motivațional și a notei de la proba practică

 • Grila de evaluare

2.4 Dosarul de candidatură va cuprinde:

 • Copie după cartea de identitate;
 • Curriculum Vitae în format Europass (Anexa 1);
 • Scrisoare de motivaţie redactată în limba străină în care se va efectua mobilitatea – limba engleză (Anexa 2);
 • Acord părinţi (Anexa 3);
 • Recomandare diriginte sau un cadru didactic cu care a desfăşurat activităţi didactice (Anexa 4);
 • Fișa de înscriere cu formularea explicită a opțiunii pentru țara de stagiu (Anexa 5);
 • Pașaport lingvistic Europass (Anexa 6);
 • Angajament de disponibilitate la activităţile proiectului (Anexa 7);
 • Adeverinţă de la secretariatul unității școlare unde este înmatriculat, prin care se atestă poziţia de elev înmatriculat la domeniul de calificare/calificarea, anul de studii;
 • Adeverința medicală cu mențiunea „apt pentru desfășurarea stagiului de practica în străinătate”.

Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face la sediul fiecărei organizații de trimitere (unități școlare unde este înmatriculat elevul).

2.5  Menţiuni suplimentare

Înscrierea elevilor este voluntară.

Documentele din dosarul de candidatură se vor realiza într-un singur exemplar și vor fi introduse în ordinea de mai sus într-un dosar de plastic cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea candidatului.

Selecţia elevilor  se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie, dizabilităţi, categorie socială şi orice alt criteriu), ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii specificaţi în proiect (participanţi din mediul rural), precum şi de repartizarea pe unitate școlară  agreată de parteneri în Acordul de parteneriat încheiat).

Se vor selecta suplimentar 3 elevi de rezervă în vederea completării grupului ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii dintre cei selectaţi renunţă, înainte de începerea stagiului de practică.

Ierarhizarea candidaților se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare.

2.6 Comisia Erasmus de selecţie:

1. Directorul/directorul adjunct al unității școlare unde are loc selecția – președinte; 

2.  Coordonatorul instituțional Erasmus+, la nivel local – Membru în comisie;

3. Responsabil formare profesională la nivelul unității de învățământ (cadru didactic de specialitate VET) – Membru în comisie;

4.  Reprezentant al Consiliului Reprezentativ al elevilor din fiecare unitate școlară unde are loc selecția – Membru în comisie cu statut de observator;

Obs: Persoanele nominalizate mai sus depun declaraţie olografă de evitare a conflictului de interese.